NLB BANKA A.D. BANJA LUKA
ELEKTRONSKI SERVISI

Kako se poštediti svakodnevnih dolazaka u banku?
KORIŠĆENJEM ELEKTRONSKIH SERVISA!!!!

Sadržaj


1. WebInfo servis

Da biste postali korisnik WebInfo servis, neophodno je da dođete u najbližu poslovnicu banke i podnesete zahtjev. Dobićete korisničko ime i lozinku koji će vam omogućiti pristup podacima o svim Vašim računima.

Korišćenje ovog servisa je od marta mjeseca 2012. godine besplatno.

WebInfo servis omogućava pregled svih računa klijenta, pregled računa više klijenata ili pregled samo prijavljenih računa. Za pregled računa drugog klijenta potrebno je da posjedujete ovlašćenje vlasnika računa.

Ako ste prijavili matični broj (ili više matičnih brojeva) WebInfo servis obezbeđuje pregled podataka o računima i partijama vezanim za taj matični broj (ili više matičnih brojeva): transakcioni računi, računi koji učestvuju u platnom prometu sa inostranstvom, partije aviste (štednje po viđenju) u domaćoj i stranoj valuti, partije oročene štednje, kreditne kartice, dopunjive pre-paid internet kartice i partije kredita. Klijent ima uvid u knjižena stanja, dnevne promjene, aktivna rezervisanja po osnovu korišćenja platnih kartica ili zbog stavljanja naloga na čekanje, iznos odobrenog limita po tekućem računu i datum isteka limita, datum isteka oročenja, ukoliko se radi o oročenju, i iznos očekivane kamate, dugovanje po kreditnim karticama ili po partijama kredita, iznos i datum sljedećeg anuiteta.

Podaci o partijama i računima, stanjima i promjenama su potpuni i ažurni u trenutku pregleda. Zbog dinamičnosti prikazanih podataka treba imati na umu da oni nisu konačni i do kraja dana (ili u roku od nekoliko minuta) se mogu izmijeniti.

Za plaćanja, konverzije, prenose sredstava koristite naše druge servise ( Halcom Elektronsko Bankarstvo, e-Click Elektronsko Bankarstvo, SMS plus).

WebInfo servis omogućuje pregled prijava i odjava (datum i vrijeme), što vam omogućuje da otkrijete eventualne neuspele ili uspele pokušaje zloupotrebe Vašeg korisničkog imena i lozinke. Najbolji vid zaštite je: mijenjajte što češće svoju lozinku!

Ako otkrijete da je neko neovlašćeno imao uvid u Vaše podatke odmah se obratite Banci.

(Sadržaj)


2. Halcom Elektronsko Bankarstvo

Pravnim i fizičkim licima je omogućeno korištenje Halcom elektronskog bankarstva.

Pravna lica koriste Personal E-Bank interfejs koji se instalira na računar korisnika ili Corporate verziju za višekorisnički rad. Zaštita u ovom slučaju je obezbijeđena "pametnom" (smart) karticom. Korisnik ima uvid u stanje svog transakcionog računa u domaćoj valuti i/ili svog deviznog računa, dobija izvještaj o dnevnim promjenama na računima, a omogućeno mu je da šalje u banku elektronske naloge za plaćanje u domaćem ili inostranom platnom prometu ili naloga za prenos (konverziju). Na kraju dana korisnik dobija izvode po svim transakcionim računima.

Fizička lica mogu da koriste WEB varijantu Halcom elektronskog bankarstva na adresi http://webebank.ebb.ba. Korisnici ovog servisa, fizička lica, mogu da prate promjene na tekućem ili žiro računu.

Ukoliko korisnik fizičko lice koristi najniži nivo zaštite (korisničko ime/lozinka), omogućeno mu je da šalje u banku naloge za plaćanje u domaćem platnom prometu samo na unapred predefinisane račune. Ukoliko se korisnik fizičko lice opredijelio za korišćenje "pametne" (smart) kartice, onda može da unosi naloge za plaćanje u korist bilo kojeg računa. Korisnik fizičko lice, u dogovoru sa bankom može da se odluči i za instalaciju Personal E-Bank interfejsa na svom kućnom računaru uz upotrebu "pametne" kartice i taj vid zaštite je najbolji.

Korišćenje usluga Halcom elektronskog bankarstva se naplaćuje za pravna i fizička lica u vidu dodatka na mjesečnu proviziju za vođenje računa koja prema trenutno važećim tarifama iznosi 2 KM.

Prednosti ovog elektronskog servisa su visok stepen zaštite u slučaju korišćenja "pametne" kartice, mogućnost plaćanja bez dolaska u banku, mogućnost rada sa raznim bankama ukoliko klijent ima otvorene račune u više banaka, jer Halcom elektronsko bankarstvo koriste i druge banke.

Nedostatak je što klijent ne može da ostvari uvid u stvarno raspoloživo stanje ukoliko postoje rezervisanja po osnovu korišćenja platne kartice ili stavljanja naloga na čekanje bilo u žiro kliringu, bilo u RTGS-u, jer Halcom elektronsko bankarstvo to ne podržava.

(Sadržaj)


3. e-Click Elektronsko Bankarstvo

Od 01.03.2012. godine NLB Banka je uvela novo e-Click elektronsko bankarstvo za fizička lica na WEB stranici https://eclick.nlbbl.com. U pripremi je i e-Click elektronsko bankarstvo za pravna lica. U obe varijante omogućeno je potpisivanje transakcija digitalnim sertifikatom. Pomoću Vašeg e-Click elektronskog portala moći ćete da pratite stanja svojih računa, kreditnih kartica, kredita, oročenja i da unosite i izvršavate digitalno potpisane transakcije. e-Click portal opremljen je i lepim izveštajima pripremljenim za štampu.

Osim pristupa internetu, najbolje je da obezbedite neki od preporučenih WEB pretraživača (Google Chrom, Mozila Firefox). Uz digitalni sertifikat, dobićete kratko uputstvo za početak rada. Po obezbeđenju preporučenih tehničkih zahtjeva možete 24 časa dnevno, bez čekanja u redovima u Banci, da dobijete brzu, pouzdanu i sigurnu (zaštićenu od zloupotrebe od strane trećih lica) informaciju o stanju i promjenama na svom tekućem/žiro (transakcionom) računu, deviznom računu, štednim računima, kartičarskim računima, kreditima. Obezbeđeno je praćenje izvoda uz mogućnost štampe.

Korišćenjem ovog elektronskog bankarstva veoma brzo vršite plaćanje svojih obaveza, prenosite novac sa računa na štednju ili plaćate svoje obaveze po kreditnim karticama, vršite devizno plaćanje, kupovinu, prodaju ili konverziju valuta uz minimalne naknade, slanje u Banku i dobijanje poruka iz Banke, uz potpisivanje transakcija elektronskim digitalnim sertifikatom. Korisnik može da ovlasti drugo fizičko lice da umjesto njega koristi ovo elektronsko bankarstvo ili mu odobri da samo ima pregled stanja, priprema platne naloge ili potpisuje transakcije po svim korisnikovim računima ili samo po pojedinim.

Jedna od najvećih prednosti NLBKLIK e-Click elektronskog bankarstva je i to što, da bi počeli koristiti ovo elektronsko bankarstvo, sve radnje završavate samo jednim dolaskom na šalter Banke, bez posebne instalacije aplikacije elektronske banke na Vašem računaru. Deo koji ipak mora da se završi oko instalacije Java programa ili preporučenog WEB pretraživača opisan je u uputstvu koje dobijate uz digitalni sertifikat.

Da bi postali korisnik e-Click elektronskog bankaratsva potrebno je da na bilo kojem šalteru Banke zatražite pristupne obrasce i upoznate se sa Opštim pravilima za korišćenje elektronskih instrumenata plaćanja.

Po popuni potrebnih obrazaca Banka korisniku se odmah na šalteru uručuje korisničko ime, a lozinka dostavlja na prijavljenu e-mail adresu. Korisnik, fizičko lice, odmah preuzima i CD sa PIN mailerom, a sertifikat za pravno lice Banka će izraditi i uručiti korisniku u roku od sedam dana. Ovi sertifikati Vam omogućuju potpisivanje platnih transakcija.

Za upotrebu e-Click portala Banci plaćate mjesečnu naknadu po trenutno važećim tarifama od samo 1 KM za fizička lica, a 2,50 KM za pravna lica. Naknada se naplaćuje po otvorenom portalu elektronske banke, tj. ako imate više računa u Banci uvijek plaćate samo jednu naknadu za korišćenje elektronske banke.

Po nalozima za plaćanje koje ste Banci ispostavili putem elektronske banke, Banka Vam naplaćuje naknadu u skladu sa trenutno važećom Odlukom o tarifama Banke. Ova naknada je u domaćem platnom prometu niža za 50% za fizička lica, dok za pravna lica naknada je niža za 40% od naknade koju bi platili da platnu transakciju obavljate na šalteru Banke. Za devizne platne transakcije naknade po elektronskim platnim nalozima su niže od naknade za transakcije izvršene na šalteru Banke. Transakcije internih prenosa sa transakcionih računa na štednju ili obrnuto, kao i transakcije za namirivanje dugovanja po kreditima ili kreditnim karticama, su besplatne. Konverzije se vrše po internoj kursnoj listi NLB Banke. e-Click portal Vam omogućuje pregled ove kursne liste.

(Sadržaj)


4. Slanje izvoda elektronskom poštom

Banka klijentima omogućava slanje izvoda u PDF formatu elektronskom poštom. Izvodi imaju isti format kao izvodi koje za Vas štampamo u banci.

I klijentima, fizičkim licima, je omogućeno slanje izvoda za promjene na transakcionom računu elektronskom poštom. Izvode šaljemo za svaki dan kada se na računu desila neka promjena. Ukoliko klijent fizičko lice koristi debitnu Visa Electron ili Maestro karticu vezanu za račun, može od banke tražiti da mejlom dobija mjesečni izvod o promjenama na svom tekućem ili žiro računu.

Usluga slanja izvoda elektronskom poštom se ne naplaćuje, a izvodi se mogu slati i na više adresa, uz ovlašćenja vlasnika računa.

(Sadržaj)


5. SMS servis

Da biste postali korisnik SMS servisa NLB Banke, potrebno je da dođete u banku i popunite zahtjev za korišćenje ove usluge.

Korisnik, uz svoj broj mobilnog telefona, veže transakcioni račun (tekući ili žiro račun u slučaju fizičkog lica). Osim toga može da prijavi jedan devizni račun (devizna avista partija u slučaju fizičkih lica), jednu ili dvije kreditne kartice, jednu ili dvije partije kredita.

Klijent može da se opredijeli za jedan ili više tipova poruka:


Poruke o upotrebi kartica predstavljaju vid zaštite od zloupotrebe platnih kartica.

Korisnik može slati upit u stanje transakcionog (odnosno tekućeg ili žiro) računa slanjem SMS poruke sadržaja: S na broj 065 1203. Broj +387 65 942 086 je u funkciji za potrebe korisnika koji ne pripadaju m:tel-ovoj mreži (065 i 066). Kao odgovor stiže ukupno raspoloživo stanje računa (uračunati su dozvoljeno prekoračenje (ako postoji) i ukupna rezervisanja (ako postoje)). Korisnik takođe može da napravi upit u kurs neke valute slanjem SMS poruke sadržaja, npr. za kurs Američkog dolara USD: K USD. Banka šalje poruku sa kupovnim, srednjim i prodajnim kursom tražene valute.

Korisnici mobilnih mreža 065 i 066 sve upite mogu slati na kratki broj 065 1203, a korisnici ostalih mreža na broj +387 65 942 086.

Svaka SMS poruka koju banka pošalje korisniku, osim reklamnih, naplaćuje se 0.15 KM za mreže 065 i 066 i 0.20 KM za druge mreže, prema trenutno važećim tarifama banke. Naplata se vrši mjesečno, na kraju mjeseca, zbirno za sve poslate poruke, a naplaćuje se sa transakcionog (tekućeg ili žiro) računa.

(Sadržaj)


6. SMS plus - mogućnost izvršavanja transakcija

SMS plus paket može da koristi svaki korisnik SMS servisa uz upotrebu evidencionog broja. SMS plus servis pruža bolju mogućnost upita u stanje tekućeg ili žiro računa, upit u stanje štedne avista knjižice u domaćoj ili stranoj valuti, upit u stanje svake od dvije prijavljene kreditne kartice, upit u stanje svake od dvije prijavljene kreditne partije, upit u stanje dopunjive pre-paid kartice (Internet kartica).

SMS plus paket omogućuje prenos sredstava sa tekućeg ili žiro računa na štednu avista knjižicu u domaćoj valuti i obrnuto, prenos sredstava sa tekućeg ili žiro računa na štednu avista knjižicu u stranoj valuti uz konverziju iz BAM u EUR i obrnuto uz konverziju iz EUR u BAM, namirivanje dugovanja po jednoj ili drugoj kreditnoj kartici sa tekućeg ili žiro računa, namirivanje dugovanja po jednom ili drugom kreditu sa tekućeg ili žiro računa, dopunjavanje jedne ili više Internet kartica.

SMS plus paket omogućuje i plaćanje predefinisanih naloga.

Evidencioni broj možete dobiti u banci ili, ako ste već korisnik SMS servisa, slanjem SMS poruke sljedećeg sadržaja:

Upit evbr

na broj 065 1203 za korisnike iz mreža 065 i 066 i na broj+387 65 942 086 za korisnike iz drugih mreža.

UPITI

1. Upit u stanje tekućeg/žiro računa

Sadržaj poruke: UPIT evidencioni_broj RN

Primjer: Upit 3333 rn

2. Upit u stanje avista štednje u domaćoj valuti

Sadržaj poruke: UPIT evidencioni_broj AV

Primjer: Upit 3333 av

3. Upit u stanje avista štednje u stranoj valuti

Sadržaj poruke: UPIT evidencioni_broj DEV

Primjer: Upit 3333 dev

4. Upit u stanje duga po prvoj kreditnoj kartici

Sadržaj poruke: UPIT evidencioni_broj KARTICA1

Primjer: Upit 3333 kartica1

5. Upit u stanje duga po drugoj kreditnoj kartici

Sadržaj poruke: UPIT evidencioni_broj KARTICA2

Primjer: Upit 3333 kartica2

6. Upit u stanje duga po prvom kreditu

Sadržaj poruke: UPIT evidencioni_broj KREDIT1

Primjer: Upit 3333 kredit1

6. Upit u stanje duga po drugom kreditu

Sadržaj poruke: UPIT evidencioni_broj KREDIT2

Primjer: Upit 3333 kredit2

6. Upit u stanje na Internet kartici

Sadržaj poruke: UPIT evidencioni_broj PPKARTICA
(dobiće se odgovor o stanju na svim Internet karticama koje korisnik poseduje).

Primjer: Upit 3333 PPKARTICA

Cijena svake poruke je ista kao i za sve SMS poruke koje banka šalje korisnicima.

PRENOSI sredstava

1. Prenos sredstava sa tekućeg/žiro računa na avista štednju u domaćoj valuti

Sadržaj poruke: NLBRB evidencioni_broj RNAV iznos

Primjer: Nlbrb 3333 rnav 1234.56

2. Prenos sredstava sa avista štednje u domaćoj valuti na tekući/žiro račun

Sadržaj poruke: NLBRB evidencioni_broj AVRN iznos

Primjer: Nlbrb 3333 avrn 1234.56

3. Prenos sredstava sa tekućeg/žiro računa na avista štednju u stranoj valuti uz konverziju BAM u EUR

Sadržaj poruke: NLBRB evidencioni_broj BAMEUR iznos

Primjer: Nlbrb 3333 bameur 1234.56

4. Prenos sredstava sa devizne avista štednje na tekući/žiro račun uz konverziju EUR u BAM

Sadržaj poruke: NLBRB evidencioni_broj EURBAM iznos

Primjer: Nlbrb 3333 eurbam 1234.56

5. Namirivanje duga po prvoj kreditnoj kartici sa tekućeg/žiro računa

Sadržaj poruke: NLBRB evidencioni_broj KARTICA1 iznos

Primjer: Nlbrb 3333 kartica1 1234.56

6. Namirivanje duga po drugoj kreditnoj kartici sa tekućeg/žiro računa

Sadržaj poruke: NLBRB evidencioni_broj KARTICA2 iznos

Primjer: Nlbrb 3333 kartica2 1234.56

7. Namirivanje duga po prvoj partiji kredita sa tekućeg/žiro računa

Sadržaj poruke: NLBRB evidencioni_broj KREDIT1 iznos

Primjer: Nlbrb 3333 kredit1 1234.56

8. Namirivanje duga po drugoj partiji kredita sa tekućeg/žiro računa

Sadržaj poruke: NLBRB evidencioni_broj KREDIT2 iznos

Primjer: Nlbrb 3333 kredit2 1234.56

9. Dopuna Internet kartice

Sadržaj poruke: NLBRB evidencioni_broj broj partije iznos

Primjer: Nlbrb 3333 123456789 165.56
(broj partije čitate sa plastične platne kartice koju ste dobili od Banke)

Predefinisani nalozi

Predefinisanim nalozima za plaćanje možete plaćati struju, telefon, grijanje, sve osim budžetskih naloga. Da biste ostvarili predefinisano plaćanje korišćenjem SMS poruka, morate prvo doći u banku i potpisati nalog kojim dozvoljavate banci da po dobijanju SMS poruke odgovarajućeg sadržaja izvrši plaćanje sa vašeg računa na predefinisani račun. U nalogu se definiše račun na koji se vrši plaćanje, svrha doznake i šifrovano ime naloga. Ovo šifrovano ime može biti sasvim slobodno, onakvo kakvo ćete najlakše pamtiti (npr STRUJA-plaćanje struje, GRIJANJE-plaćanje grijanja, ALIMENT - plaćanje alimentacije i sl.). Kada poželite da koristite plaćanje na predefinisani nalog, pošaljete na broj 065 1203 (korisnici drugih mreža van 065 i 066 koriste broj +387 65 942 086) poruku sljedećeg sadržaja:

NLBRB evidencioni_broj šifrovani_naziv iznos

Primjer: Nlbrb 3333 struja 64.32

Nakon svakog SMS zahtjeva, korisnik dobija poruku o uspješno ili neuspješno obavljenoj transakciji. Prema trenutno važećim tarifama, Banka naplaćuje ove transakcije po cijenama umanjenim za 50% u odnosu na redovne tarife za transakcije obavljene na šalteru. Za konverzije iz EUR u BAM ne naplaćuje se provizija, ali se računa kursna razlika, jer se konverzija vrši po internoj kursnoj listi Banke. SMS poruke o potvrdi ili odbijanju transakcije se takođe naplaćuju po navedenim cijenama SMS poruka.

(Sadržaj)